Kommunikasjon

Godt kommunikasjonsarbeid gjer at bedrifter viser igjen
og vil bidra til å auka salg og forteneste.

PR-arbeid

Med gjennomført og godt planlagt pressearbeid tar di bedrift kontroll over informasjonsflyten både internt og eksternt.

Omega Design har solid erfaring og kompetanse og kan bidra med rådgjeving, utforming av pressemeldingar, og oppfølging både på fleire språk. Me tilbyr og planlegging og gjennomføring av kampanjar tilpassa ulike medium (avis, nett, og sosiale medium).

Ta kontakt

Strategi

Strategi er bedrifta sine retningslinjer for ein langsiktig plan.

Ta kontroll på planar for kommunikasjon og marknadsføring, både internt og eksternt. Dette effektiviserer arbeidet og hjelper bedrifta å nå sine målgrupper.

Ta kontakt

Rådgjevning

Anten det gjeld pressemeldingar, krisehandtering, mediehandtering, planar og strategi, kan Omega Design hjelpe med dei ulike kommunikasjonsutfordringane.

Ofte er me inne som faste rådgjevarar over tid for å sjå korleis ein løyser problema, eller me kan ta del
i spesielle utfordringar.

Ta kontakt

Medie
-handtering

Media kan vere ein god samarbeidspartnar, men òg ein krevjande motpart.

Omega Design har erfaring med mediehandtering, krisehandtering og pressearbeid, og kan gi gode råd om korleis ein taklar ein hektisk mediekvardag. Me held kurs i mediehandtering der ein får prøvt seg både teoretisk og praktisk i møte med media.

Ta kontakt
Sjå nokre døme på kommunikasjonsjobbar