Miljøretningslinjer

Omega-konsernet er ein leverandør av konsulenttenester, programvareprodukt, og skreddarsydde kundeløysningar innan areal og samfunnsplanlegging, arkitekt- og ingeniørtenester, og design og kommunikasjon. Omega har ingen industriell produksjon som medfører industrielt avfall. Omega er ikkje sertifisert innan ISO 14001 EMAS, men har HMS-retningslinjer som spesifiserer ingen skade på miljøet, og miljøspørsmål er en del av Omegas obligatoriske HMS-trening for alle tilsette. Sortering av avfall og prosedyrar er implementert.

1.  Unngå unødvendig reising

Omega har kundar, tilsette og kandidatar over heile verden. For å redusere reiseomfang i forbindelse med møter og intervjue har Omega etablert regionale kontor både nasjonalt og internasjonalt. Me har tatt i bruk forskjellige kommunikasjonskanalar som Microsoft Teams, TeamViewer, Lync og TeamDocuments slik at møter kan haldast utan fysisk oppmøte.

2.  SafeQ

Ved å introdusere manuell pålogging (SafeQ) på våre skrivarar, reduserer me mengda papir som er brukt.

3.  Miljøvennlege reingjeringsmiddel

Omega bruker ikkje kjemikaliar utanom dei som er inkludert i normal drift av kontorbygningar; blekk til skrivarar og reingjeringsprodukt. Når me står ovanfor eit val mellom to tilsynelatande like produkt, veljar me det som er regnet som mest miljøvennleg.

4.  Avfallshandtering

Me sorterer avfall etter renovasjonsselskapets retningslinjer.

5.  Resirkulering av papir

Papir blir makulert og levert til gjenvinning.

6.  Gjenbruk av elektrisk utstyr

Me gjer vårt beste for å leggje til rette for gjenbruk av elektronisk utstyr i tilfelle kvar dette er mogleg.